Faculty/Staffs

Taro Watanabe

Professor

Hiroyuki Shindo

Assistant professor

Phi Van Thuy

Postdoctoral Researcher

Akihiko Kato

Postdoctoral Researcher

Shuhei Kondo

Researcher

Yuko Kitagawa

Administrative assistant

PhD Students

Yuta Kobayashi

D3

Shohei Higashiyama

D2

Takayoshi Shibahara

D2

Ukyo Honda

D2

TRAN Van Hien

D2

Yuki Yamamoto

D1

Choi Jung Min

D1

Masao Ideuchi

D1

Master’s Students

Taisei Sato

M2

Yoshitaka Sato

M2

Yuya Sawada

M2

Yushi Hirose

M2

Yasuhiro Yamaguchi

M2

Takuro Niitsuma

M2

Sei Iwata

M1

Ryo Koike

M1

Yusuke Sakai

M1

Shintaro Harada

M1

Yuto Harada

M1

Hayate Hirano

M1

Yuki Yoshinari

M1

Chihiro Taguchi

M1

Research Students

Li Wai Hei

Alumni

  • Hiroki Teranishi (D.Eng. 2020, Riken)

  • Li Wai Hei (M.Eng. 2020, NAIST Research Student)

  • Hikaru Yamada (M.Eng. 2020, Morikatron Inc.)